LIUDYTOJO IR NUKENTĖJUSIOJO PARODYMŲ DALYKAS IR REIKŠMĖ

Plaktukas 3

Liudytojo parodymų dalykas – visuma įvykių, reiškinių ir faktų, turinčių reikšmės bylai, apie kuriuos apklausiamas liudytojas. Liudytojas duoda parodymus apie nusikalstamos veikos įvykį, nusikalstamą veiką padariusius asmenis, nusikalstama veika padarytą žalą ir visas kitas jam žinomas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti. Liudytoją galima apklausti apie įtariamąjį (kaltinamąjį) ir nukentėjusįjį kaip asmenybę, jų tarpusavio santykius paties liudytojo santykius su šiais proceso dalyviais. Liudytojo parodymuose gali būti duomenų apie šalutinius, pagalbinius, įrodomuosius faktus; apie aplinkybes, kurias būtina nustatyti, siekiant surasti kitus įrodymus.

Liudytojo parodymų dalyko įprastinė savybė yra ta, kad jis apklausiamas apie kitų asmenų veiksmus.

Nukentėjusiojo parodymų dalykas ne daug skiriasi nuo liudytojo parodymų dalyko. Nukentėjusysis gali būti apklausiamas visais tais pačiais klausimais kaip ir liudytojas. Kartu nukentėjusiojo parodymų dalykui būdingi specifiniai bruožai:

  • nukentėjusiojo parodymai, kai jis buvo tiesioginė nusikalstamos veikos auka, yra daug platesni ir suteikia daugiau informacijos apie reikšmingus bylai faktus;
  • nukentėjusiojo parodymams būdinga, kad jis gali suteikti ne tik faktinių duomenų, bet gali pareikšti savo nuomonę dėl padarytos nusikalstamos veikos, iškelti versijas, padaryti išvadas;
  • nukentėjusiojo santykis su įtariamuoju (kaltinamuoju) yra daug glaudesnis nei liudytojo santykis su asmeniu, padariusiu nusikalstamą veika. Todėl objektyvūs nukentėjusiojo parodymai apie jo santykį su įtariamuoju (kaltinamuoju) reikšmingi atskleidžiant nusikalstamos veikos priežastis ir motyvus;
  • nukentėjusysis gali būti apklausiamas apie jo paties elgesį ir veiksmus. Tokie parodymai reikšmingi tam tikrų kategorijų bylose, siekiant nustatyti ar nukentėjusiojo elgesys buvo provokuojantis;
  • nukentėjusysis dėl patirtos žalos yra pagrįstai suinteresuotas bylos baigtimi (skirtingai nei liudytojas). Tad apklausiant nukentėjusįjį reikia atsižvelgti į tokį jo suinteresuotumą, taip pat į tai, kad dėl grėsusio pavojaus bei susijaudinimo, jis gali iškreiptai suvokti įvykio aplinkybes.Liudytojo parodymų reikšmė. Liudytojo parodymai yra ne tik svarbūs, bet ir universalūs. Liudytojų parodymų įrodomoji reikšmė apibūdinama taip:
  • remiantis liudytojų parodymais gali būti nustatomos pagrindinės įrodinėtinos baudžiamosios bylos aplinkybės;
  • šie parodymai įgalina nustatyti ne tik naujus faktus, bet ir efektyviai patikrinti ir patikslinti aplinkybes, jau nustatytas kitais įrodymais;
  • liudytojų parodymai padeda nustatyti naujus įrodymus;
  • liudytojų parodymai įgalina pasiekti baudžiamojo proceso tikslą – nustatyti tiesą ir įvykdyti teisingumą.Nukentėjusiojo parodymų reikšmė. Tinka visi aukščiau išvardinti parodymų įrodomąją reikšmę patvirtinantys argumentai. Nukentėjusiojo parodymai yra ypatingai svarbūs tam tikrų kategorijų bylose, kaip pavyzdžiui, išžaginimas, atvira vagystė, plėšimas. Atsižvelgdamas į nukentėjusiojo parodymų svarbą bylos aplinkybėms ištirti, įstatymas numato, jog ikiteisminiame tyrime nukentėjusiojo apklausa yra vienas pirmųjų procesinių veiksmų.

Daugiau šia tema informacijos Jums gali suteikti advokatas, teikiantis teisines paslaugas (teisinės paslaugos – tai teisinė pagalba, kurią juridiniam ar fiziniam asmeniui profesionaliai gali suteikti tik teisinį išsilavinimą turintis asmuo, kuris įstatymų nustatyta yra įgijęs teisę tokias teisines paslaugas teikti; paprastai tai būna advokatai).